przejdź do treści

FAQ

Dzieciom uczestniczącym w „Programie dla szkół” w trakcie wybranych tygodni roku szkolnego udostępnia się bezpłatnie co najmniej 2 razy w tygodniu:

 • świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia),
 • mleko i produkty mleczne.

Asortyment produktów dostępnych w Programie jest szeroki, tj. dzieci mogą otrzymać jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, soki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Katalog produktów w ramach Programu w roku szkolnym określa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu.

Ponadto, w ramach Programu dzieci uczestniczą także w specjalnych zajęciach edukacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Tak. Do jednej szkoły podstawowej w ramach zawartych umów na dany semestr roku szkolnego dostawy może realizować maksymalne dwóch dostawców, tj. jeden z dostawców może dostarczać produkty owocowo-warzywne (tzw. komponent owocowo-warzywny), a drugi produkty mleczne (tzw. komponent mleczny). Jest też możliwość, aby do jednej szkoły podstawowej dostawy w ramach komponentu owocowo-warzywnego i komponentu mlecznego realizował jeden dostawca.

Nie. Asortyment, okres udostępniania produktów oraz liczba porcji produktów dostarczanych w poszczególnych semestrach roku szkolnego jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół obowiązującym w danym roku szkolnym, a także w umowie zawartej przez szkołę z dostawcą.

Tak. Do danej szkoły podstawowej dostawy produktów może realizować dostawca z innego województwa.

Tak. Szkoła podstawowa może zmienić dostawcę w następnym semestrze roku szkolnego zawierając odpowiednią umowę na dostawy produktów w ramach Programu.

Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez realizowane działania edukacyjne w ramach Programu.

Do głównych obowiązków szkoły uczestniczącej w Programie należą m. in.:

 • odbieranie owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych od dostawców, a następnie bezpłatne udostępnianie ich dzieciom zgodnie z obowiązującymi dla danego semestru roku szkolnego warunkami i wymaganiami dotyczącymi udostępniania ww. produktów,
 • każdorazowe sprawdzenie ilości i jakości dostarczonych przez dostawcę porcji produktów, przygotowanych do bezpośredniego spożycia. W przypadku, gdy dostarczone owoce i warzywa lub mleko/produkty mleczne nie spełniają wymagań jakościowych lub ich wygląd/zapach budzą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące świeżości i przydatności do spożycia nie powinny być przyjęte przez szkołę. Szkoła ma obowiązek odmówić przyjęcia tych produktów i zgłosić taką sytuację do dostawcy i Oddziału Terenowego KOWR,
 • zapewnienie prawidłowego wykorzystania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych, zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach UE i krajowych, w tym zapewnienia, że owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne:
  • nie będą wykorzystywane do przygotowania regularnych posiłków szkolnych,
  • nie będą wykorzystywane do zastępowania produktów, które są częścią regularnych płatnych posiłków szkolnych,
  • będą spożywane w trakcie zajęć szkolnych, na terenie szkoły podstawowej wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów,
 • prowadzenie na bieżąco ewidencji dostaw i sporządzanie oświadczeń szkoły po zakończeniu udostępniania produktów w danym okresie,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją „Programu dla szkół”,
 • wypełnienie i wysłanie do OT KOWR Informacji o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym (w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej KOWR lub w formie papierowej).

Do uczestnictwa w „Programie dla szkół” musi się zgłosić szkoła podstawowa, do której uczęszcza dziecko. Szkoła może samodzielnie organizować dostawy dla swoich podopiecznych i wnioskować o pomoc albo może skorzystać z usług zatwierdzonego dostawcy poprzez zawarcie umowy na dostawy owoców i warzyw lub mleka i produktów mlecznych na dany semestr roku szkolnego (wykaz zatwierdzonych dostawców jest opublikowany jest na stronie internetowej KOWR). Przed przystąpieniem dzieci do Programu rodzice/opiekunowie prawni dzieci powinni wyrazić zgodę na ich udział w Programie.

W sprawie przystąpienia do udziału w „Programie dla szkół” należy kontaktować się z właściwym miejscowo Oddziałem Terenowym KOWR.

W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci z klas I–V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I–II ogólnokształcących szkół baletowych.

Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Szkoły zobowiązane są przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego, co najmniej dwa działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659, z późn zm.). Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

W ramach realizacji działań edukacyjnych przygotowano:

 • pakiet materiałów edukacyjnych pt. „Ekipa Chrumasa gotuje” obejmujący: filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, broszurę dla dzieci oraz poradniki dla rodziców i nauczycieli,
 • dwa zestawy scenariuszy zajęć edukacyjnych (dla klas I-III oraz IV-V szkoły podstawowej), które koncentrują się na tematyce związanej z propagowaniem zdrowej diety bogatej w owoce, warzywa oraz produkty mleczne, uprawą i pochodzeniem poszczególnych produktów oraz zapobieganiu marnotrawienia żywności.

Ww. materiały dostępne są na stronie internetowej:
https://www.programdlaszkol.org/program/dzialania-edukacyjne-i-promocyjne.

do góry