przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-28.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do "menu głównego" (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Karol Parol, dostepnosc@kowr.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 376-70-60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma swoją Centralę na ul. Karolkowej 30, 01-207 Warszawa

 1. Do budynku, w którym KOWR ma swoją siedzibę prowadzą 3 wejścia przeznaczone dla gości tj. dwa wejścia od ul. Karolkowej - w tym jedno z drzwiami obrotowymi, które jest wejściem głównym do budynku oraz jedno wejście na tyłach budynku od ulicy wewnętrznej K2.
 2. Wszystkie wejścia zapewniają swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 3. W holu głównym budynku znajduje się Recepcja budynku, która udziela niezbędnych informacji jak poruszać się po budynku oraz kieruje gości do Kancelarii KOWR mieszczącej się na 1 piętrze budynku. Do Kancelarii KOWR osoba niepełnosprawna może dostać się za pomocą wind znajdujących się holu głównym budynku, do których prowadzą bramki umożliwiające przejazd osobom na wózku.
 4. Szerokość drzwi oraz ciągów komunikacyjnych w całym budynku dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują progi podłogowe.
 5. Windy w budynku umożliwiają przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się.
 6. Na powierzchni KOWR (piętra 2-7) znajduje się 10 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji zajmowanej przez KOWR.
 7. Do budynku oraz na powierzchnię KOWR niepełnosprawni mogą poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Wokół budynku jest możliwość skorzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 11. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Szczegóły dostępne pod adresem https://kowr.gov.pl/kontakt/niezbedne-informacje-dla-osob-nieslyszacych.
 12. W pobliżu budynku znajduje się stacja metra Rondo Daszyńskiego oraz przystanki komunikacji miejskiej: tramwajowy dla linii nr 10, oraz autobusowy dla linii 102, 105, 109, 155, 171, 178, 190, 255.

do góry