przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Programu dla szkół, prowadzeniem strony www. programdlaszkol.pl i profilu https://www.facebook.com/programdlaszkol/

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr. gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Realizacja Programu dla szkół KOWR przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań powierzonych mu na podstawie przepisów prawa, realizowanych w interesie publicznym, w tym w celu realizacji zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół” zgodnie z Rozdziałem 7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 945 z późn. zm.) realizowanych jako zadania delegowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 z późn. zm.) w oparciu o Warunki udziału w „Programie dla Szkół”, wprowadzane Zarządzaniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
  2. Jako Administrator strony www. programdlaszkol.pl
   Na podstawie zgody osób, których dane dotyczą przetwarzamy dane osobowe: a) osób, które zgłosiłby się do subskrypcji newslettera, w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie, b) w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze strony www (szczegółowe informacje dostępne w zakładce Polityka prywatności). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku plików cookies i gromadzenia danych ze strony www, w celu wycofania zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki. W przypadku subskrypcji newslettera wycofania zgody można dokonać poprzez funkcję „wypisz” dostępną w zakładce newslettera.
  3. Kontakt, udzielanie odpowiedzi
   Przetwarzamy dane osobowe osób, które kontaktują się z KOWR telefonicznie, elektronicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w celu kontaktu i udzieleniu im odpowiedzi lub wyjaśnień, a także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
  4. Prowadzenie profilu https://www.facebook.com/programdlaszkol/
   Wszystkie osoby będące użytkownikami Facebooka powinny pamiętać, że administratorem ich danych osobowych jest także Facebook Ireland Ltd. z którym zawarły one umowę, która uprawnia do korzystania z Facebooka. Przetwarzamy dane osobowe w celu kontaktowania się z osobami obserwującymi profil oraz przedstawiania informacji i promowania Programu dla szkół, a także w celach analitycznych i statystycznych, co umożliwia kontakt z użytkownikami, promocję Programu dla szkół i informowanie o nim. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników Facebooka, gdy odwiedzają nasz profil, bądź wchodzą z nim w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu, a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania.
 4. Źródła danych
  W celach , o których mowa w pkt. 3 dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z KOWR, które wskazują osobę reprezentującą lub właściwą do kontaktu. Dane, jakie otrzymujemy w takim przypadku to służbowe dane kontaktowe, bądź zawarte w pełnomocnictwie czy odpisie KRS, jeżeli jesteś osobą reprezentującą.
 5. Okres przetwarzania danych
  Dane osobowe pozyskane w celach o których mowa w pkt. 3 są przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą) lub przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, który może zostać przedłużony o okres dochodzenia roszczeń przysługujący KOWR i w stosunku do niego.
 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe pozyskane w celach, o których mowa w pkt. 3, mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. W przypadku obserwowania naszego profilu na Facebooku nie masz możliwości pozostania anonimowym Do danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w RODO.
   Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody na ich przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
   Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z któregokolwiek z ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie ich danych osobowych.
 8. Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i przekazywanie danych do państw trzecich
  W oparciu o dane osobowe pozyskane w celach, o których mowa w pkt. 3 KOWR nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. W przypadku na profilu Administratora na portalu Facebook, dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w związku przechowywaniem danych osobowych na serwerach Facebook'a zlokalizowanych w państwach trzecich. W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
do góry