przejdź do treści

Uwaga Dostawcy i placówki oświatowe uczestniczące w Programie dla szkół!

19 Marca 2021

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną oraz wprowadzenie szczególnych obostrzeń w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 wprowadzone zostały zmiany w realizacji „Programu dla szkół”.

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2021 r., poz. 88) produkty oferowane w ramach programu mogą być udostępniane dzieciom w dwóch okresach, bez względu na województwo położenia, tj.:

  • I okres udostępniania trwać będzie od 28.09.2020 r. do 05.03.2021 r.,
  • II okres udostępniania trwać będzie od 08.03.2021 r. do 24.06.2021 r.

Dotychczas w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) grupę docelową programu stanowiły dzieci, które regularnie uczęszczają do klas I-V szkół podstawowych, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I-II ogólnokształcących szkół baletowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Na mocy nowelizacji ww. rozporządzenia dokonanej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1885) w przypadku zawieszenia stacjonarnego prowadzenia zajęć edukacyjnych na terenie szkoły biorącej udział w programie w przypadku dotychczasowej grupy docelowej, uprawnionymi beneficjentami/dziećmi są również dzieci:

  • z klas VI-VIII szkół podstawowych,
  • z klas III-IV ogólnokształcących szkół baletowych,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w programie.

Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją ww. rozporządzenia, tj. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332) przewidują możliwość przekazywania produktów przeznaczonych do udostępniania w ramach „Programu dla szkół” rodzicom/opiekunom prawnym w celu udostępnienia ich dzieciom uczącym się w systemie zdalnym w domu, w sposób zgodny z obowiązującymi warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW. Przekazanie produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym może być zrealizowane pod warunkiem przedłożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dyrektorowi szkoły oświadczenia zawierającego zobowiązanie do odbioru owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych oraz udostępnienia ich dzieciom zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 do ww. rozporządzenia MRiRW, na formularzu Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczącego się w systemie zdalnym stanowiącym załącznik nr XII do obowiązujących Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanym na:

Szkoły podstawowe zobowiązane są do przekazywania dostawcy w formie pisemnej (np. korespondencji mailowej) informacji o liczbie rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych odbiorem produktów dla dzieci lub informacji o braku zainteresowania rodziców taką formą odbioru produktów.

Dostawcy oraz przedstawiciele szkoły podstawowej zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu w celu monitorowania sytuacji w zakresie funkcjonowania poszczególnych klas szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych oraz właściwej organizacji dostaw porcji owocowo-warzywnych i mlecznych do szkół w ramach programu zgodnie z zawartą umową pomiędzy dostawcą a szkołą.

do góry